return to main page

Inventory of SMS Modules

The inventory of SMS cards from Arnold Schweinsberg,

taken Nov 17th and Dec 1st by Milt Thomas, Bob Erickson and Glenn Lea

"Key punching" and "data processing" by Ed Thelen ;-))

It looks like we have 116 different types of SMS cards as spares

Sorted by Box
giving quantity in box
Type Quantity Box
CQ 12 01
CQZT 51 01
CQZV 8 01
KDB 1 01
CQYZ 1 02
CR 7 02
CRZT 34 02
CRZV 20 02
CLVR 65 03
JMVB 13 03
QD 4 03
2JMX 3 04
3JMX 1 04
4JMX 1 04
CEE 7 04
CEM 10 04
CGVW 5 04
CHVW 1 04
CNWT 1 04
CPWT 1 04
CQ 1 04
CQVW 2 04
CQZT 2 04
CQZV 2 04
CRYG 1 04
CW 6 04
GJ 1 04
JJVP 1 04
JLVB 1 04
JMVB 2 04
JN 3 04
JZ 6 04
PP 1 04
QD 4 04
AEA 4 05
CH 8 05
CHWW 4 05
CHWW 5 05
CJWF 2 05
CJWF 4 05
CJWV 1 05
CLVR 4 05
CNWT 2 05
CNWT 2 05
CQYG 1 05
CQZV 2 05
CRZT 1 05
CRZV 1 05
CW 9 05
JHVU 1 05
JMVB 5 05
KA 3 05
NU 1 05
PP 3 05
PQ 3 05
QGVV 1 05
QHVV 1 05
ZJMX 2 05
AIMX 1 06
CGVV 4 06
CGVW 13 06
CGVW 3 06
CGVW 3 06
CJWF 10 06
CJWF 3 06
CLVQ 13 06
CNWT 5 06
CPWT 14 06
YLA 3 06
2JMY 3 07
3JMX 2 07
4JMY 1 07
CGVV 1 07
CGWW 1 07
CH 1 07
CH 1 07
CHVV 3 07
CHWW 3 07
CJVU 1 07
CJVU 1 07
CJWF 1 07
CJWF 1 07
CJYC 2 07
CKVU 1 07
CKVU 2 07
CKWF 3 07
CKYC 4 07
CLVR 1 07
CLVT 3 07
CNWT 1 07
CPWT 1 07
CPWU 1 07
CQ 6 07
CQYG 1 07
CQZV 1 07
CR 2 07
CRZV 1 07
CW 7 07
JMVB 1 07
PP 2 07
PQ 6 07
CKVU 8 08
CKWF 26 08
CQZV 29 08
3JMX 36 09
4JMX 30 09
CEE 7 09
CEH 7 09
CGWW 20 10
CHWW 40 10
CHVV 3 11
CHVW 12 11
CJVU 8 11
CJWF 15 11
CJWF 41 11
1JMX 1 12
CG 1 12
CHWW 1 12
CJWV 1 12
CJYC 2 12
CKVU 1 12
CKWV 1 12
CKYC 2 12
CW 35 12
CY 14 12
JGWW 1 12
JJVN 2 12
JLVB 2 12
JMVB 1 12
2JMX 23 13
3JMX 3 13
4JMX 9 13
CJYC 22 13
3JMX 3 14
4JMX 2 14
AED 1 14
AEO 1 14
CD 1 14
CEE 7 14
CGWW 1 14
CHWW 1 14
CKVU 1 14
CLVR 2 14
CLVT 1 14
CLVQ 2 14
CM 1 14
CNWT 1 14
CQ 2 14
CQZT 2 14
CRZT 1 14
CW 4 14
DGP 1 14
JGVW 1 14
JJVA 1 14
JLVB 1 14
NGTF 2 14
NGXX 2 14
PP 1 14
PQ 2 14
QC 2 14
QD 20 14
QG 1 14
2JMX 3 15
4JMX 9 15
CGVV 1 15
CGWW 2 15
CJYC 5 15
CJWF 1 15
CH 1 15
CHWV 2 15
CHWW 2 15
CJVU 2 15
CKVU 2 15
CKWF 4 15
CKYC 2 15
CLVR 7 15
CNWT 1 15
CQZY 2 15
CR 1 15
CRYG 2 15
CRZT 3 15
CRZV 1 15
CY 1 15
JMVB 7 15
JLVB 1 15
KA 3 15
PP 1 15
JLVB 35 16
QD 21 16
2JMX 1 17
3JMX 1 17
4JMX 1 17
AM 1 17
CEE 1 17
CEH 1 17
CEK 1 17
CEM 1 17
CGVV 2 17
CGWW 1 17
CH 2 17
CHVV 1 17
CHVW 1 17
CJVU 1 17
CJWF 1 17
CHWW 1 17
CJ 2 17
CJWV 1 17
CJYC 1 17
CKVU 2 17
CKWF 1 17
CKWV 1 17
CKYC 1 17
CL 1 17
CLVQ 1 17
CLVR 1 17
CLVT 1 17
CM 1 17
CNWT 1 17
CNWU 1 17
CPWU 1 17
CQ 2 17
CQZV 1 17
CR 2 17
CRZT 2 17
CRZV 1 17
DEF 1 17
DFJ 1 17
DFQ 1 17
DFR 1 17
DGP 1 17
DGQ 1 17
DGT 1 17
DGV 2 17
DGW 1 17
DGX 1 17
DGY 1 17
DHB 1 17
DHD 1 17
DHE 1 17
JLVB 2 17
JMVB 1 17
JN 1 17
JZ 1 17
QD 1 17
TBS 1 17
CW 55 18
KA 14 18
2JMX 1 19
4JMX 1 19
CEK 1 19
CFF 1 19
FW 4 19
PP 57 19
PQ 24 19
AAF 1 20
ADB 4 20
AEA 1 20
AEC 2 20
AED 1 20
CAC 1 20
CEA 1 20
CRYG 1 20
CQYG 1 20
CW 1 20
DAB 1 20
FP 1 20
FT 1 20
FW 1 20
JFVA 1 20
JFVN 1 20
JFVP 1 20
JG 1 20
JGVV 1 20
JGVW 1 20
JGWW 1 20
JH 1 20
JHVU 1 20
JHWV 1 20
JJ 1 20
JJVA 1 20
JJVN 1 20
JJVP 1 20
GJ 1 20
KA 1 20
NC 1 20
NCNB 1 20
NJ 1 20
NU 1 20
PP 1 20
PQ 1 20
QC 1 20
QU 1 20
RK 1 20
WL 1 20

Sorted by Type

giving quantity in box
Type Quantity Box
1JMX 1 12
2JMX 3 04
2JMX 1 17
2JMX 1 19
2JMX 23 13
2JMX 3 15
2JMY 3 07
3JMX 1 04
3JMX 2 07
3JMX 36 09
3JMX 1 17
3JMX 3 13
3JMX 3 14
4JMX 1 04
4JMX 30 09
4JMX 1 17
4JMX 1 19
4JMX 2 14
4JMX 9 13
4JMX 9 15
4JMY 1 07
AAF 1 20
ADB 4 20
AEA 1 20
AEA 4 05
AEC 2 20
AED 1 14
AED 1 20
AEO 1 14
AIMX 1 06
AM 1 17
CAC 1 20
CD 1 14
CEA 1 20
CEE 1 17
CEE 7 04
CEE 7 09
CEE 7 14
CEH 1 17
CEH 7 09
CEK 1 17
CEK 1 19
CEM 1 17
CEM 10 04
CFF 1 19
CG 1 12
CGVV 1 07
CGVV 4 06
CGVV 1 15
CGVV 2 17
CGVW 13 06
CGVW 3 06
CGVW 3 06
CGVW 5 04
CGWW 1 07
CGWW 20 10
CGWW 1 14
CGWW 1 17
CGWW 2 15
CH 1 15
CH 2 17
CH 1 07
CH 1 07
CH 8 05
CHVV 3 07
CHVV 3 11
CHVV 1 17
CHVW 1 04
CHVW 12 11
CHVW 1 17
CHWV 2 15
CHWW 1 12
CHWW 3 07
CHWW 4 05
CHWW 40 10
CHWW 5 05
CHWW 1 14
CHWW 1 17
CHWW 2 15
CJ 2 17
CJVU 1 07
CJVU 1 07
CJVU 8 11
CJVU 1 17
CJVU 2 15
CJWF 1 07
CJWF 1 07
CJWF 10 06
CJWF 15 11
CJWF 2 05
CJWF 3 06
CJWF 4 05
CJWF 41 11
CJWF 1 15
CJWF 1 17
CJWV 1 05
CJWV 1 12
CJWV 1 17
CJYC 2 07
CJYC 2 12
CJYC 5 15
CJYC 1 17
CJYC 22 13
CKVU 1 07
CKVU 1 12
CKVU 2 07
CKVU 8 08
CKVU 1 14
CKVU 2 15
CKVU 2 17
CKWF 26 08
CKWF 3 07
CKWF 1 17
CKWF 4 15
CKWV 1 12
CKWV 1 17
CKYC 2 12
CKYC 4 07
CKYC 1 17
CKYC 2 15
CL 1 17
CLVQ 13 06
CLVQ 1 17
CLVQ 2 14
CLVR 1 07
CLVR 4 05
CLVR 65 03
CLVR 1 17
CLVR 2 14
CLVR 7 15
CLVT 3 07
CLVT 1 14
CLVT 1 17
CM 1 14
CM 1 17
CNWT 1 04
CNWT 1 07
CNWT 2 05
CNWT 2 05
CNWT 5 06
CNWT 1 14
CNWT 1 15
CNWT 1 17
CNWU 1 17
CPWT 1 04
CPWT 1 07
CPWT 14 06
CPWU 1 07
CPWU 1 17
CQ 2 14
CQ 2 17
CQ 1 04
CQ 12 01
CQ 6 07
CQVW 2 04
CQYG 1 05
CQYG 1 07
CQYG 1 20
CQYZ 1 02
CQZT 2 04
CQZT 51 01
CQZT 2 14
CQZV 1 07
CQZV 2 04
CQZV 2 05
CQZV 29 08
CQZV 8 01
CQZV 1 17
CQZY 2 15
CR 1 15
CR 2 17
CR 2 07
CR 7 02
CRYG 1 04
CRYG 1 20
CRYG 2 15
CRZT 1 05
CRZT 34 02
CRZT 1 14
CRZT 2 17
CRZT 3 15
CRZV 1 05
CRZV 1 07
CRZV 20 02
CRZV 1 15
CRZV 1 17
CW 1 20
CW 4 14
CW 55 18
CW 35 12
CW 6 04
CW 7 07
CW 9 05
CY 1 15
CY 14 12
DAB 1 20
DEF 1 17
DFJ 1 17
DFQ 1 17
DFR 1 17
DGP 1 14
DGP 1 17
DGQ 1 17
DGT 1 17
DGV 2 17
DGW 1 17
DGX 1 17
DGY 1 17
DHB 1 17
DHD 1 17
DHE 1 17
FP 1 20
FT 1 20
FW 1 20
FW 4 19
GJ 1 20
GJ 1 04
JFVA 1 20
JFVN 1 20
JFVP 1 20
JG 1 20
JGVW 1 14
JGVV 1 20
JGVW 1 20
JGWW 1 12
JGWW 1 20
JH 1 20
JHVU 1 05
JHVU 1 20
JHWV 1 20
JJ 1 20
JJVA 1 14
JJVA 1 20
JJVN 2 12
JJVN 1 20
JJVP 1 04
JJVP 1 20
JLVB 1 04
JLVB 2 12
JLVB 1 14
JLVB 1 15
JLVB 2 17
JLVB 35 16
JMVB 1 07
JMVB 1 12
JMVB 13 03
JMVB 2 04
JMVB 5 05
JMVB 1 17
JMVB 7 15
JN 1 17
JN 3 04
JZ 6 04
JZ 1 17
KA 1 20
KA 14 18
KA 3 15
KA 3 05
KDB 1 01
NC 1 20
NCNB 1 20
NGTF 2 14
NGXX 2 14
NJ 1 20
NU 1 20
NU 1 05
PP 1 14
PP 1 15
PP 1 20
PP 57 19
PP 1 04
PP 2 07
PP 3 05
PQ 1 20
PQ 2 14
PQ 24 19
PQ 3 05
PQ 6 07
QC 1 20
QC 2 14
QD 1 17
QD 20 14
QD 21 16
QD 4 03
QD 4 04
QG 1 14
QGVV 1 05
QHVV 1 05
QU 1 20
RK 1 20
TBS 1 17
WL 1 20
YLA 3 06
ZJMX 2 05

Merged by Type

giving quantity
Type Quantity
1JMX 1
2JMX 34
3JMX 46
4JMX 53
4JMY 1
AAF 1
ADB 4
AEA 7
AED 3
AIMX 1
AM 1
CAC 1
CD 1
CEA 1
CEE 22
CEH 8
CEK 2
CEM 11
CFF 1
CG 1
CGVV 8
CGVW 24
CGWW 25
CH 13
CHVV 7
CHVW 14
CHWV 59
CJ 2
CJVU 13
CJWF 79
CJWV 3
CJYC 32
CKVU 17
CKWF 34
CKWV 2
CKYC 9
CL 1
CLVQ 16
CLVR 80
CLVT 5
CM 2
CNWT 14
CNWU 1
CPWT 16
CPWU 2
CQ 23
CQVW 2
CQYG 3
CQYZ 1
CQZT 55
CQZV 43
CQZY 2
CR 12
CRYG 4
CRZT 41
CRZV 24
CW 107
CY 15
DAB 1
DEF 1
DFJ 1
DFQ 1
DFR 1
DGP 2
DGQ 1
DGT 1
DGV 2
DGW 1
DGX 1
DGY 1
DHB 1
DHD 1
DHE 1
FP 1
FT 1
FW 5
GJ 2
JFVA 1
JFVN 1
JFVP 1
JG 1
JGVV 1
JGVW 2
JGWW 2
JH 1
JHVU 2
JHWV 1
JJ 1
JJVA 2
JJVN 3
JJVP 2
JLVB 42
JMVB 30
JN 4
JZ 7
KA 21
KDB 1
NC 1
NCNB 1
NGTF 2
NGXX 2
NJ 1
NU 2
PP 66
PQ 36
QC 3
QD 50
QG 1
QGVV 1
QHVV 1
QU 1
RK 1
TBS 1
WL 1
YLA 3
ZJMX 2